เอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ลำดับ

ชื่อเอกสาร

ชื่อเต็ม ชื่อย่อ    
1  แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย)  -    pdf
2  แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย)  -  word  pdf
3  แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย)  -  word  pdf
4  แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (สำหรับข้าราชการ)  ก.พ.อ. 03  word  pdf
5  หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) มก. 1.14   word  pdf
6  หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (สำหรับข้าราชการ) มก. 1.14   word  pdf
7  แบบขอทราบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  มก. 1.15  word  pdf
8  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  -  word  pdf
9  แบบฟอร์มสรุปรายการผลงานทางวิชาการ สำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  -  word  pdf
10  แบบฟอร์มสรุปรายการผลงานทางวิชาการ สำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์  -  word  pdf