ประวัติคณะ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำเนิดจากดำริของ ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน ซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกำแพงแสน (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2529 ถึง 7 มิถุนายน 2533) ในการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการ เรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐาน ซึ่งต้องอาศัยอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และคณะอื่น ๆ ณ วิทยาเขตบางเขนเดินทางมาสอน ทำให้การจัดตารางเรียนจำเป็นต้องจัดสำหรับให้คณาจารย์จากวิทยาเขตบางเขนใน ช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และต้องจัดสอน 3 ชั่วโมงติดต่อกัน สาเหตุดังกล่าวทำให้รายวิชาต่าง ๆ ที่อาจารย์ผู้สอนพักอาศัยประจำ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน จำเป็นต้องสอนในช่วงเช้าหรือเย็น นอกจากนี้ยังมีปัญหาการลงทะเบียนเรียน 2 วิทยาเขตที่ผู้บริหารต้องพิจารณาอนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเรียน 2 วิทยาเขตเป็นจำนวนมากประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาในการเสนอแผนโครงการใหม่เพื่อขอบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) ดังนั้น ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน จึงสั่งการให้กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี จัดทำโครงการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับคณะ เพื่อรองรับงานให้บริการการสอนรายวิชาพื้นฐาน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ในระยะแรก ได้พิจารณาชื่อโครงการใหม่โดยใช้ชื่อต่าง ๆ อาทิ คณะสารัตถศาสตร์ วิทยาลัยอุดมศึกษาและคณะศิลปศาสตร์ เป็นต้น

 • ต่อมาเมื่อวิทยาเขตฯ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ เพื่อเสนอขออนุมัติบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จึงสรุปขออนุมัติโครงการใหม่ระดับคณะ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ และโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติให้เสนอโครงการใหม่ดังกล่าวตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ 7

( พ.ศ. 2535-2539 ) 2 คณะ เพื่อนำเสนอทบวงมหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสนได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการใหม่ตามแผนการศึกษาฯ ในส่วนของคณะศิลปศาสตร์ โดยรวมงานตามโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะศิลปศาสตร์เพียงคณะเดียว

 • เมื่อเริ่มดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 7 มหาวิทยาลัยจึงมีคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2218/2533 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2533 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ และคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2608/2533 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2533 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์เพิ่มเติมโดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สูตะบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ (ตำแหน่งในขณะนั้น ) เป็นประธานกรรมการดำเนินการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์
 • เมื่อคณะกรรมการฯ จัดทำโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ เสร็จเรียบร้อย และนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา ที่ประชุมคณบดี คราวประชุม ครั้งที่ 20/2533 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2533 มีมติให้ใช้ชื่อคณะศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( Faculty of Art Science and Technology ) และตัดฝ่ายกิจการนิสิตออกจากการแบ่งส่วนราชการ คณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งคณะฯ แก้ไขและนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
 • ที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยคราวประชุม ครั้งที่ 1/2534 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2534 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขชื่อเป็น โครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( Faculty of Liberal Art and Science ) และอนุมัติให้นำเสนอทบวงมหาวิทยาลัยต่อไป
 • 6 พฤศจิกายน 2534 มหาวิทยาลัยฯ มีประกาศจัดตั้งสำนักงานโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี
 • และมีคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2366/2534 แต่งตั้งผู้บริหารสำนักงานโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์กรึก นฤทุม เป็นผู้อำนวยการโครงการจัดตั้ง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 10 กันยายน 2535
 • คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย คราวประชุม ครั้งที่ 7/2535 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2535 พิจารณาเห็นชอบในหลักการให้ จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีการแบ่งส่วนราชการเป็นสำนักเลขานุการ โดยไม่มีการแบ่งส่วนราชการเป็นฝ่าย เนื่องจาก พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2511 ไม่เอื้อให้ทำได้
 • เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2535 ทบวงมหาวิทยาลัยแจ้งว่าคณะอนุกรรมการบัญญัติศัพท์อุดมศึกษาคราวประชุม ครั้งที่ 8/2535 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2535 มีมติให้ใช้ชื่อคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอ
 • 27 พฤษภาคม 2536 สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2536 ลงมติเห็นชอบ การจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอ
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จึงจัดเป็นหน่วยงานระดับคณะ ในลำดับที่ 13 เมื่อมีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 10 ตุลาคม2536
 • ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 121 เมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 2536
 • 7 ตุลาคม 2536 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2168/2536 แต่งตั้ง

รองศาสตราจารย์กรึก นฤทุม เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 • สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคำสั่งที่ 8/2537 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2537 แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ กรึก นฤทุม ให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2537 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และนับเป็นคณบดีท่านแรก ของคณะฯ
 • สีประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ " สีเทาเงิน"

อ่านเพิ่มเติม..