ปรัชญา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิต ที่ตระหนักในความสำคัญของความรู้พื้นฐาน มีทักษะและรู้จักใช้หลักวิชาการในการทำงานและการแก้ปัญหา มีคุณธรรมในการดำรงชีพ และมีจิตสำนึกในการจรรโลงสังคม
Faculty of Liberal Arts and Science endeavor to produce graduates who are aware of the importance of the body of knowledge, are able to utilize the knowledge in their working life and in solving problems, have a moral courage and contribute to the society

ปณิธาน

สร้างบัณฑิตให้มีปัญญา คุณธรรม และความสุข
To produce graduates with wisdom, moral and happiness

วิสัยทัศน์

บูรณาการวิชาการ และสร้างงานวิจัยในระดับสากล
To intergrate academy and conduct research for internationlization