คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
   เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
   หรือ ตู้ ปณ. 21 ปทจ. กำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
   โทรศัพท์ 034-300481 ถึง 4
   โทรศัพท์ภายใน 3600 – 4
   โทรสาร 0-3435-1402


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ติดต่อโครงการ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ

   หลักสูตร

หมายเลข

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ

034-352784 ต่อ 101สำหรับงานการศึกษา และ ต่อ102 สำหรับงานการเงิน โทรสาร.034-352274

บธ.บ. (การจัดการ) ภาคพิเศษ

034-281105-6 ต่อ 7704

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ

034-352360

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ภาคพิเศษ

034-281105-6 ต่อ 7328

บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) ภาคพิเศษ Q12

034-281105-6 ต่อ 7101 , 7110

บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) ภาคพิเศษ Q13

034-352285 หรือ 082-2936111