190809 1

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี อาจารย์ ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม เป็นผู้ควบคุมดูแลด้านการผลิต และมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการด้านกัญชา จำนวน 2 ใบ ได้แก่ ใบอนุญาตครอบครอง และใบอนุญาตการผลิต ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ติดตั้งเครื่อง SUPERITICAL CO2 EXTRACION EQUIPMENT ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการสกัดสารสำคัญจากกัญชา เพื่อทดสอบการต้านมะเร็งจากบริษัท R&B food supply จำกัดมหาชน บริษัท JB food จำกัด และ Bio CBDEK ประเทศจีน พร้อมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดถ่ายทอดสดออนไลน์ไปยัง อ.ย. และ ป.ป.ส. ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับคณะวิจัยดำเนินการปรับปรุงอาคารโรงเรือนสำหรับการปลูกกัญชาในพื้นที่ 48 ไร่ และในส่วนสำคัญของโครงสร้างอาคาร ประกอบด้วย ห้องทดลองปลูก 3 ห้อง ห้องสกัด 1 ห้อง ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของ อ.ย.