190809 4

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น.รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมโครงการการกำจัดผักตบชวาโดยชีววิธี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี อาจารย์ ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม เป็นหัวหน้าโครงการ