190829 2

เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย  ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมกับกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย “กรรมวิธีการเพาะเห็ดในกลุ่ม PHELLINUS ในอาหารธัญพืช และอาหารเหลว ที่ใช้แหล่งไนโตรเจน สำหรับการสร้างสารสำคัญทางชีวภาพ” ซึ่งคิดค้นโดย อ.ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ผศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม อาจารย์ประจำภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน และ นายพีรดนย์ พักตร์เพียงจันทร์ ให้กับบริษัท จีอาร์ที อีโคซีสเต็ม จำกัด นำโดย นายกฤษณ์ ฉายาสวันต์ กรรมการผู้จัดการและคณะ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

ที่มา:http://kps.ku.ac.th/v8/index.php/th/12-news/kps-news/1155-พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย-กรรมวิธีการเพาะเห็ดในกลุ่ม-PHELLINUS-ในอาหารธัญพืช และอาหารเหลว-ที่ใช้แหล่งไนโตรเจน-สำหรับการสร้างสารสำคัญทางชีวภาพ