200102 1

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายวิชาการดีเด่น กลุ่มอายุต่ำกว่า 40 ปี จากนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 ราย ได้แก่

1. อาจารย์ ดร.บุษรา พัฒนศิริ สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์ ด้านการบริการวิชาการ สายวิทยาศาสตร์

2. อาจารย์ ดร.ธนา ไม้หอม สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการวิจัย สายวิทยาศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. ในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่นสายวิชาการและสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โครงการรางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562