การขอใช้บริการตรวจกระดาษคำตอบ

ทำเรื่องเรื่องขอใช้/ขอความอนุเคราะห์ เรียนคณบดีหรือหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ
ส่งกระดาษคำตอบ/ข้อมูลการตรวจ(ข้อมูลเฉลย การให้คะแนน จำนวนข้อสอบ)

     - แยกชุดข้อสอบ(กรณีมีหลายชุด)

     - โดยไม่ต้อง แยกหมู่เรียน(เพราะเครื่องมีความสามารถจำแนกหมู่เรียนได้) หรือเรียงลำดับรหัสนิสิต

     -  จำนวนนิสิตที่เข้าสอบ/จำนวนกระดาษคำตอบในแต่ละซอง/จำนวนทั้งหมด  แจ้ง e-mail และเบอร์โทรผู้ติดต่อ ที่หน่วยสารสนเทศ

แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ ปัจจุบัน(สามารถดาว์นโหลดได้เลยครับ)
1. 40 ข้อ
2. 60 ข้อ
3. 100 ข้อ
4. 120 ข้อ
5. 150 ข้อ
5. 200 ข้อ

 

ค่าใช้จ่ายในการตรวจคิดเฉลี่ยแผ่นละ 3 บาท

 

หลังจากหน่วยสารสนเทศได้รับข้อสอบพร้อมเฉลยแล้ว มาตราฐานการทำงาน
- ไม่เกิน 200 ฉบับ ไม่เกิน 2 วันทำการ
- 200 ฉบับขึ้นไป ไม่เกิน 4 วันทำการ
จัก ส่งคะแนน คืนเจ้าของวิชา โดยรายชื่อของนิสิตจะใช้จากฐานข้อมูลการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย หากอาจารย์มีไฟล์รายชื่อและ/หรือต้องการสรุปคะแนนในรูปแบบใด แจ้งได้ในข้อมูลการตรวจครับ

 

 

 

ปัญหาที่พบบ่อย ในการจัดการด้านต่างๆ

 

กระดาษคำตอบ


 - บ่อยครั้งที่มีการย่อขยายในการผลิตกระดาษคำตอบ ทำให้กระดาษคำตอบไม่ตรงตามแบบต้นฉบับทำให้ในการนำเข้าเครื่อง จะมีปัญหาในการตั้งกรอบให้โปรแกรมรู้จัก ทำให้เกิดความยากลำบากและเสียเวลาในการจัดการดังกล่าว

การฝนรหัสและคำตอบ


 - นิสิตไม่ฝนรหัส ลายมืออ่านยาก
 - นิสิตฝนรหัสผิด
 - นิสิตไม่ฝนชุดข้อสอบ
 - นิสิตฝนคำตอบจาง
 - นิสิตฝนคำตอบล้นข้อ
 - นิสิตลบที่ฝนคำตอบผิดไม่สะอาด
 - นิสิตใช้ปากกาและลบคำตอบด้วยน้ำยาลบคำผิด