ภารหน้าที่


วิสัยทัศน์

 1. ประสานกลไก
 2. ร่วมใจพัฒนา
 3. เพื่อคุณภาพที่ดีกว่า

 

ภารกิจ

 1. กำกับดูแลการบริหารงานของงานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการคณะ
 2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 3. ติดตามประเมินผลคุณภาพภายในคณะให้พร้อมรับการตรวจสอบ
 4. ประสานงานประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายนอก
 5. งานประกันคุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบที่ 1 และ 9)

 

 นโยบาย

 1. สร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการประกันคุณภาพทั้งในฐานะผู้รับการตรวจประเมินและในฐานะผู้ประเมิน
 2. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับดัชนีประเมินของ มก. สกอ. ดัชนีบ่งชี้ของ สมศ. และ ก.พ.ร.
 3. ติดตามให้หน่วยงานภายใน (สายวิชา/สำนักงาน/ศูนย์) มีการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 4. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
 5. มีการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ
 6. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพโดยให้รางวัลแก่หน่วยงาน/บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น

 

วัตถุประสงค์

  • บุคลากรเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการประกันคุณภาพการศึกษา
  • มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกดัชนี
  • มีแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาปรับปรุงที่ชัดเจน ครบทุกหน่วยงาน/ฝ่าย
  • ทุกหน่วยงานมีการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
  • มีแนวทางและเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา