< การบริหารงานสายวิชา >
     
 
ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์
หัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์
     
 
อ.ดร.ลักษณา กันทะมา
รองหัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์
     
 
  อ.ดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์
ผู้ประสานงานสาขาวิชาชีววิทยา
     
 
อ.ดร.พริมา พิริยางกูร
ผู้ประสานงานสาขาวิชาชีวเคมี
     
 
อ.ดร.กฤตชญา อิสกุล
ผู้ประสานงานสาขาวิชาพฤกษศาสตร์
     
 
อ.ดร.แตงอ่อน พรหมมิ
ผู้ประสานงานสาขาวิชาสัตววิทยา
     
 
อ.ดร.ศลยา สุขสอาด
ผู้ประสานงานสาขาวิชาพันธุศาสตร์
     
 
นางสาวเครือมาศ สมัครการ
เลขานุการสายวิชา